Uberettiget opslag

Du kan via www.sundhed.dk eller www.fmk-online.dk under ”min log” se, hvem der har slået op på dit medicinkort inden for de seneste to år.

 

Hvis du finder opslag i din log, som du mener er uberettigede, kan du enten udfylde nedenstående blanket, for at Sundhedsdatastyrelsen skal undersøge sagen, eller selv politianmelde opslag. Hvis opslagene er mindre end tre måneder fra at være 2 år gamle, kan Sundhedsdatastyrelsen desværre ikke nå at behandle sagen færdig, inden opslagene er strafferetligt forældede. Hvis du ønsker, kan du selv anmelde opslagene til politiet, da forældelsen kan afbrydes ved at politiet rejser sigtelse.

 

Blanketten skal udfyldes med navn og kontaktoplysninger. Du skal vedhæfte et skærmprint af de pågældende opslag. Du skal desuden oplyse dit CPR-nummer, samt give dit samtykke til, at Sundhedsdatastyrelsen må slå op på dit medicinkort, hvis dette skulle blive nødvendigt i forbindelse med sagen.

 

Lovgivning

Sundhedsdatastyrelsen er dataansvarlig for oplysninger i det Fælles Medicinkort, jf. bekendtgørelse nr. 460 af 8. maj 2014 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1031 af 29. juni 2016 og bekendtgørelse nr. 1751 af 26. december 2017, bekendtgørelse om Sundhedsdatastyrelsens elektroniske registrering af de enkelte borgeres medicinoplysninger.

 

Efter sundhedslovens § 157, stk. 2, har den læge, der aktuelt har en patient i behandling, adgang til de oplysninger, der er registreret i det Fælles Medicinkort om en patient, når det er nødvendigt for behandlingen. Alment praktiserende læger kan tillige benytte registeret til at finde egne patienter, der behandles uhensigtsmæssigt med lægemidler. Praktiserende speciallæger kan tillige benytte registeret til at finde patienter, som speciallægen har ordineret et eller flere lægemidler til, og som behandles uhensigtsmæssigt med lægemidler.

 

Efter sundhedslovens § 157, stk. 3, har den tandlæge, jordemoder, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent og plejehjemsassistent, der aktuelt har en patient i behandling, adgang til de oplysninger, der er registreret om en patient, når det er nødvendigt for behandlingen.

 

Efter sundhedslovens § 157, stk. 4, har den sygehusansatte farmaceut eller Farmakonom, der efter udpegning af sygehusledelsen af patient- og lægemiddelsikkerhedsmæssige grunde foretager medicin gennemgang eller –afstemning, adgang til de oplysninger, der er registreret om patienten, når dette er nødvendigt for den pågældendes behandling af patienten.

 

Efter sundhedslovens § 157, stk. 6, har apotekere og apotekspersonale adgang til de oplysninger, der er registreret om en medicinbruger, når denne har givet mundtligt eller skriftligt samtykke hertil. Apotekere og apotekspersonale har adgang til oplysninger, der er registreret om ordinationer, når adgangen er nødvendig for ekspedition af ordinationen.

 

Efter sundhedslovens § 157, stk. 13, må de personer, der efter stk. 2-4 og 6 har adgang til elektroniske medicinoplysninger, alene anvende oplysningerne med henblik på at sikre kvaliteten, sikkerheden og effekten af medicinbrugernes lægemiddelanvendelse, medmindre medicinbrugeren har givet mundtligt eller skriftligt samtykke til anden anvendelse.

 

Efter sundhedslovens § 271, stk. 1, nr. 4, straffes den, der indhenter, videregiver eller udnytter oplysninger i strid med § 157, stk. 2-4, 6 eller 13, med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

 

 

Indberetter

Den person som henvender sig til Sundhedsdatastyrelsen og som sagen skal afsluttes til. Felter markeret med * er påkrævede.

For- og efternavn: *
Fødselsdato: *
Telefon: *
E-mail: *

Kort 3 linjers beskrivelse af muligt uberettiget opslag *

Minlog FAQ

Dokumentation

*

 

Der kan maksimalt vedhæftes 50 MB filer i alt. Flere filer? Zip venligst filerne i samme opload.

 T (direkte) 7221 6800 | E This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | W www.sundhedsdatastyrelsen.dk
Adresse: Ørestads Boulevard 5 | 2300 København S | Serviceportal: http://services.nsi.dk/Driftstatus.aspx